2017-SHC-TH-HIK

Huddinge vann komfortabelt i snöstormen i Stockholm Hockey Cup moty Tyresö-Hanviken den 11 december 2017
170111-01-SHC-TH-HIK 170111-02-SHC-TH-HIK 170111-03-SHC-TH-HIK 170111-04-SHC-TH-HIK
170111-05-SHC-TH-HIK 170111-06-SHC-TH-HIK 170111-07-SHC-TH-HIK 170111-08-SHC-TH-HIK
170111-09-SHC-TH-HIK 170111-10-SHC-TH-HIK 170111-11-SHC-TH-HIK 170111-12-SHC-TH-HIK
170111-13-SHC-TH-HIK 170111-14-SHC-TH-HIK 170111-15-SHC-TH-HIK 170111-16-SHC-TH-HIK
170111-17-SHC-TH-HIK 170111-18-SHC-TH-HIK 170111-19-SHC-TH-HIK 170111-20-SHC-TH-HIK
170111-21-SHC-TH-HIK 170111-22-SHC-TH-HIK 170111-23-SHC-TH-HIK 170111-24-SHC-TH-HIK
170111-25-SHC-TH-HIK 170111-26-SHC-TH-HIK 170111-27-SHC-TH-HIK 170111-28-SHC-TH-HIK
170111-29-SHC-TH-HIK 170111-30-SHC-TH-HIK 170111-31-SHC-TH-HIK 170111-32-SHC-TH-HIK
170111-33-SHC-TH-HIK 170111-34-SHC-TH-HIK 170111-35-SHC-TH-HIK 170111-36-SHC-TH-HIK
170111-37-SHC-TH-HIK 170111-38-SHC-TH-HIK 170111-39-SHC-TH-HIK 170111-40-SHC-TH-HIK
170111-41-SHC-TH-HIK 170111-42-SHC-TH-HIK 170111-43-SHC-TH-HIK 170111-44-SHC-TH-HIK
170111-45-SHC-TH-HIK 170111-46-SHC-TH-HIK 170111-47-SHC-TH-HIK 170111-48-SHC-TH-HIK
170111-49-SHC-TH-HIK 170111-50-SHC-TH-HIK